Kakkonen On Ykkönen ry
1 §
Yhdistyksen nimi on ”Kakkonen on Ykkönen Ry” ja se toimii vapaa-ajan aktiviteettien yhteydessä ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.
Epävirallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä nimestä voidaan käyttää myös muotoa 2on1 ry. 


2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää elektronisen urheilun asemaa Suomessa
- edistää online- ja konsolipelaamisharrastusta ja edistää harrastajien välistä yhteistoimintaa toimimalla yleisenä tiedotuskanavana ja yhdyssiteenä pelaajien, alan toimijoiden ja muiden elektronisesta urheilusta kiinnostuneiden tahojen kesken.
- edistää harrastajien välistä vapaa-ajan harrastustoimintaa ja yhteistyötä.
- edistää yhteistyötä muiden vastaavien rekisteröityneiden yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa


3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä peliturnauksia sekä muita vastaavia kaikille avoimia online-pelaamiseen liittyviä tapahtumia.
- järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, sekä maksullisia huvitilaisuuksia.
- järjestää tutustumismatkoja ja vapaaehtoisia talkootöitä, joissa ry:n
toiminnasta kiinnostuneet ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja yhdistyksen
toimintaan.
- Ylläpitää www-sivuja sekä online-pelaamiseen liittyviä servereitä.
- Ylläpitää yleistä tiedotuskanavaa, jonka tarkoituksena
on tuoda elektronisen urheilun toimijat, harraastajat, pelaajat, sekä aiheesta kiinnostuneet tahot
yhteen sosiaalisia medioita, sekä avoimia keskustelupalstoja hyväksikäyttäen.
- toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.
- voi vuokrata käyttöönsä tiloja tai kiinteistöjä.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi kerätä jäsenmaksuja.
- voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
- voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.
- voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.
- voi teettää jäsenillään vapaaehtoisia talkootöitä.
- voi hakea apurahoja tai rahallista tukea.
- voi myydä erilaisia oheistuotteita.


4 §
Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.


5 §
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kaikkien jäsenten on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä. 


6 §
Yhdistykseen liittyneellä tulee olla mahdollisuus erota siitä halutessaan. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kuuteen kuukauteen eräpäivästä lukien. 


7 §
Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia, mainostuloja ja testamentteja.


8 §
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä tai kunnia- ja kannatusjäseniltä voidaan periä vuotuinen jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kullekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.


9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen muut jäsenet
7. Valitaan toiminnantarkastaja tilintarkastaja ja varahenkilö tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi.


11 §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai yhdistyksen virallista shäköistä tiedotuskanavaa käyttäen kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Äänioikeus evätään kannatus- ja kunniajäseniltä.


12 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tai 10 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.


Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kerran vuodessa.


Hallituksen kokoukseen voi erillisellä ilmoituksella osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai tai muun teknisen apuvälineen avulla.


13 §
Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten työryhmiä, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.


14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.


15 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1 – 31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.


16 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 


17 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat lahjoitetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jollekin yhdistyksen viimeisen kokouksen valitsemalle vastaavaa toimintaa harjoittavalle rekisteröityneelle yhdistykselle


18 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Hallituksella on valtuus tehdä sääntöihin yhdistysrekisteriviranomaisen ehdottamat stilistiset muutokset.